Legitimisté 2018

 
 

Skupina Legitimisté 2018 je relativně nedávno vzniklé, volné uskupení českých monarchistů. Prozatím se jedná o sdružení spíše neformálního charakteru a rozhodně se neprofilujeme jako konkurence již zavedené politické straně Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska. Naopak si myslíme, že vytvořením monarchistické organizace s co možná nejširší základnou členů či sympatizantů, můžeme více prospět demytizaci společenského povědomí o monarchii.

Zdůrazněním univerzální povahy našeho uskupení nabízíme možnost všem českým monarchistům stát se našimi členy. Členství nebo podpora naší skupiny není nijak v rozporu se členstvím v politických stranách. Nestranickost navíc může oslovit i ty, kteří nemají chuť vstoupit přímo do politické strany, ale přesto chtějí své názory sdílet a prosazovat ve společenství podobně smýšlejících lidí.

V monarchistické činnosti vidíme tři hlavní pilíře, na které se také chceme zaměřovat. Jsou jimi aktivismus, osvěta a pěstování tradic. Pod prvním bodem bychom si představovali aktivní vystupování, obhajování a celkovou propagaci myšlenek monarchie. Náplní druhého bodu by měla dle našich představ být činnost zaměřující se na boření vžitých nepravdivých, případně polopravdivých představ a názorů, jak popisujeme níže. Důležitou pozici zaujímají v našem programu také aktivity spjaté s podporou a pěstováním tradic, ať už se jedná o rozličné řády, historické vojenské jednotky, či další tradicionalistické spolky či činnosti v nejširším slova smyslu.

Mimořádný význam přikládáme činnosti osvětové – česká společnost byla totiž po událostech roku 1918 vystavena systematické kampani, jejíž snahou bylo zdiskreditovat samotnou myšlenku monarchie. V období první republiky byly tyto akce hnány snahou „se odrakouštit“ a upevnit pozici nově vzniklého státního útvaru. V období německé okupace byla antimonarchistický sentiment opět velmi silný a logicky monarchisticky nepřátelská byla nálada v poválečném období, kdy byl tón udáván komunistickou stranou. Teprve po sametové revoluci roku 1989 byly po dlouhých jedenasedmdesáti letech opět povoleny oficiální monarchistické organizace. Do té doby byly monarchistické myšlenky reprezentovány pouze undergroundovou společností České děti.


Proč Legitimisté 2018?


Jako legitimisté (z fr. légitimistes, légitim – legitimní, legální, právoplatný, zákonný, etc.) byli nejprve označováni přívrženci původní francouzské královské dynastie Bourbonů po červencové revoluci roku 1830. V obecné rovině pak mohou být jako legitimisté označováni podporovatelé jakéhokoliv legitimního panovníka, případně dynastie. V našem případě se názvem Legitimisté 2018 odvoláváme na právoplatnou českou královskou dynastii Habsbursko-Lotrinskou reprezentovanou v současnosti arcivévodou Karlem.

Letopočet v názvu našeho uskupení má v pravdě symbolickou funkci a odkazuje na sté výročí roku 1918, kdy po bouřlivých událostech konce války a rozpadajícího se Rakouska-Uherska, byla v zemích Koruny české zrušena monarchie.

O nás